Departament > Regulament D.E.F.S.

Regulamentul si cerintele disciplinei educatiei fizice si sportului

 

Disciplina Educatie Fizica si Sport este prevazuta in planurile de invatamant ale tuturor facultatilor din ASE, cursuri de zi (in primele 3 semestre), ca disciplina speciala sub forma de lucrari practice. Se desfasoara cu prezenta obligatore, dar nu este asimilata disciplinelor obligatorii si optionale.

Evaluarea la aceasta disciplina se face prin calificativul ADMIS, SCUTIT MEDICAL sau ABSENT dupa fiecare semestru.

Disciplina Educatie Fizica si Sport se recupereaza integral. In timpul sesiunii de restante, studentii care nu au promovat disciplina, nu pot recupera decat prezenta unui singur semestru si nu mai mult de o lectie pe zi.

De asemenea, studentii anului I si II care nu au promovat primul semestru isi pot recupera prezenta si in semestrul II din anul universitar in curs.A se studia “
Regulamentul privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta”, articolele: 17, 20, 22, 36, 39, 46, 61.


Obiective urmărite


Componentă activă, formativă şi compensatorie în cadrul procesului instructiv-educativ organizat cu studenţii, activitatea de educaţie fizică şi sport îşi aduce prin mijloacele sale specifice o importantă contribuţie în desăvârşirea personalităţii studenţilor, vizând printre altele:

director departament defsmenţinerea şi consolidarea stării de sănătate şi vigoare psihofizică;

director departament defsinfluenţarea favorabilă a indicatorilor somatici, fiziologici şi motrici prin ridicarea nivelului de pregătire fizică şi sportivă;

director departament defsînsuşirea unor elemente de bază din tehnica şi practica unor ramuri de sport;

director departament defscreşterea rezistenţei generale a organismului, sub influenţa factorilor naturali de călire;

director departament defsformarea deprinderii de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi sporturilor preferate, ca atribute ale omului cu un grad superior de emancipare şi civilizaţie;

director departament defsrealizarea factorului compensator, de destindere psihofizică, eliminarea stărilor de oboseală şi a stresului cotidian;

director departament defsformarea şi consolidarea unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice (igienice, fiziologice, tehnico-metodice şi organizatorice) de instruire multilaterală şi de integrare în cerinţele vieţii cotidiene;

director departament defsvalorificarea potenţialului sportiv al studenţilor dotaţi pentru echipele reprezentative ale instituţiei, cât şi pentru marea performanţă.

 

Conţinutul activităţii

·         Activitatea didactică cu studenţii din anii I - II

Pentru realizarea obiectivelor urmărite pe linia acestei discipline, activitatea desfăşurată cu studenţii (sub forma lecţiilor practice) cuprinde o gamă largă de mijloace de acţionare din diverse ramuri sportive cu predilecţie către unele jocuri sportive (baschet, volei), accesibile studenţilor.

În paralel cu activitatea predominant practică, lecţiile cuprind şi unele cunoştinţe teoretice legate de ramura sportivă, de regimul de viaţă igienic, de influenţa practicării exerciţiilor fizice asupra organismului, asupra marilor funcţiuni, prevenirea unor accidente etc.


Evaluarea şi aprecierea activităţii de educaţie fizică şi sport

Evaluarea se realizează  după următoarele criterii:

director departament defsNumărul de lecţii efectuate (minim 12 lecţii pe semestru) şi gradul de participare la ele.

director departament defsSusţinerea unor teste pentru verificarea motricităţii generale:

o   genuflexiuni în 30" (B/F), nr. repetări;

o   abdomen în 30" (B/F), ridicarea trunchiului din culcat dorsal;

o   flotări: - normale (B) - nr. de repetări; - de pe genunchi (F) - nr. de repetări;

o   mobilitate - din stând cu tălpile pe sol şi călcâiele apropiate, genunchii întinşi - îndoirea trunchiului spre înainte;

·director departament defsTeste specifice disciplinei sportive obligatorii pentru care a optat studentul:

o   baschet:

§  aruncare la coş de pe loc: 3 din 5;

§  aruncare la coş din dribling;

§  aprecierea însuşirii principalelor elemente tehnice în joc bilateral.

o   volei:

§  pasa de sus;

§  pasa de jos;

§  serviciul de jos - an I (3 din 5);

§  serviciul de sus - an II (3 din 5);

§  aprecierea însuşirii principalelor elemente tehnice în joc bilateral.

o   gimnastica aerobică:

§  structură de paşi 2x8 timpi;

§  mobilitate.

o   dezvoltare fizică

§  fitness;

§  aprecierea modului de însuşire a programelor de lucru şi a progresului realizat.

·         ·         Participarea la competiţii sportive studenţeşti (ca participant sau spectator) -1/semestru;

·         ·         Cunoştinţe teoretice de bază din problematica activităţii de educaţie fizică şi sport.NOTĂ:

Testele pentru verificarea motricităţii generale şi testele specifice nu vor influenţa obţinerea calificativului ADMIS, ele vor reprezenta modalitatea de apreciere individuală şi a progresului realizat şi, în acelaşi timp, un indicator metodic de cunoaştere pentru cadrele didactice.Alte prevederi organizatorice

Studenţii cu diverse afecţiuni care au interdicţia de-a practica exerciţii fizice, cu recomandare de la medicul de familie sau medicul specialist sunt luaţi în evidenţa cabinetului medical ASE, care avizează scutirile medicale totale sau parţiale, iar studentul este obligat să o prezinte cadrului didactic cu care lucrează la disciplina Educaţie fizică şi sport.

Scutirile parţiale (pe semestru) sunt pe o perioadă limitată, studentul fiind obligat să aducă scutire pentru fiecare semestru în parte. Scutirile ce se aduc după încheierea semestrului în curs, NU sunt acceptate, studentul fiind declarat restanţier. Nu se admit scutiri medicale după încheierea anului universitar.


Regulament privind desfasurarea activitatilor
in salile de sport ale A.S.E. Bucuresti

Sălile de Sport ale A.S.E Bucureşti sunt destinate în principal activităţilor de educaţie fizică şi sport cu studenţii Academiei în cadrul programelor de licenţă sau masterat.

În timpul rămas disponibil în afara activităţii didactice de bază în sălile de sport pot fi organizate activităţi şi jocuri sportive, antrenamente, fitness şi aerobic în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

I.  ACTIVITATEA DIDACTICA DE BAZA

Activitatea sportivă didactică se desfăşoară cu studenţii facultăţilor conform planurilor de învăţământ precum şi a fişelor de disciplină.

Art.I
director departament defsAccesul în sală a studenţilor anilor I şi II care au prevăzută activitatea de educaţie fizică şi sport în Planurile de învăţământ se face conform orarului stabilit de către Departamentul de Educaţie Fizică şi sport.

Art.2
director departament defsLa începerea activităţii de educaţie fizică şi sport studenţii vor lua la cunoştinţă şi vor semna fişa cu  principalele norme de securitate şi sănătate, respectiv obligaţiile personale şi colective de suportare a eventualelor daune aduse sălii/echipamentelor în timpul desfăşurării procesului didactic.

Art.3
director departament defsParticiparea la lecţiile de educaţie fizică şi sport se face cu echipamentul personal (şort, tricou, trening şi încălţăminte sport).

Art.4
director departament defsÎn timpul orei de educaţie fizică şi sport se pot desfăşura simultan activităţii la mai multe discipline sportive, cele prevăzute în cadrul activităţii didactice de bază, în funcţie de disponibilităţile sălilor.

Art.5
director departament defsDepartamentul de Educaţie Fizică şi Sport asigură pentru  formaţiile de lucru cadre didactice de specialitate care vor îndruma şi asigura respectarea normelor de securitate şi sănătate.

II.  ACTIVITATI SPORTIVE COMPLEMENTARE

Acestea se desfăşoară în timpul rămas disponibil după planificarea activităţii didactice de bază şi care cuprind:

a) antrenamentele şi meciurile echipelor reprezentative sportive studenţeşti ale Academiei inclusiv campionatele interfacultăţi oficiale;
b) activităţile sportive individuale extradidactice ale studenţilor Academiei;
c) activităţile sportive ale cadrelor didactice şi personalului administrativ al Academiei.

Art.6
director departament defsActivităţile prevăzute la pct.II. a, se fac conform planificării
director departament defsDepartamentului de Educaţie Fizică şi Sport, sub îndrumarea cadrelor didactice;
director departament defsMeciurile echipelor studenţeşti reprezentative ale Academiei precum şi campionatele interfacultăţi se fac sub  organizarea Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport.
director departament defsCosturile de arbitraj în cadrul Campionatelor Sportive pe Centrul Universitar Bucureşti se suportă în mod egal de către competitori, în baza acordului Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport A.S.E şi celelalte departamente  ale universităţilor.

Art.7
director departament defsActivităţile prevăzute la pct.II.b, se desfăşoară pe discipline sportive, cu formaţii optimizate numeric conform planificării Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport.

Art.8
Activităţile prevăzute la pct.II.c, se desfăşoară pe formaţii şi discipline sportive optimizate numeric, sub organizarea şi planificarea Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport.
Participarea personalului didactic şi administrativ la activităţi se face în afara activităţii didactice şi în limita locurilor disponibile, prin înscriere la Departamentulu de Educaţie Fizică şi Sport.

Director Departament,
Conf.univ.dr.Jinga Gheorghe